Znaki wprowadzane z klawiatury

W edytorach tekstu obowiązują ogólne zasady użytkowania klawiatury. Najważniejsze z nich opisano poniżej:
Caps Lock – włączony służy do wpisywania dużych liter. Tryb pracy klawisza sygnalizowany jest kontrolką Caps Lock – gdy jest aktywny, świeci się.
Shift – przytrzymywany przełącza klawiaturę alfanumeryczną na znaki z górnej części klawisza.

Co chcesz zrobić?

Napisać małą literę za pomocą klawiatury.
Napisać dużą literę za pomocą klawiatury.
Napisać cyfrę od 0 do 9.
Napisać znak %, $, !, & itp.
Nacisnąć klawisz z daną literą w bloku alfanumerycznym.
Nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i nacisnąć klawisz wybranej litery.
Nacisnąć klawisz z daną cyfrą w bloku podstawowym lub w bloku numerycznym (blok numeryczny działa tylko wtedy, gdy włączony jest klawisz Num Lock, co jest sygnalizowane odpowiednią kontrolką na klawiaturze).