NASUWAJĄCE SIĘ PROBLEMY

Nasuwają się tu dwa problemy. Pierwszy, obszerniej przedstawiony w książce, a mianowicie: co to znaczy „myśleć i mówić w kategoriach sugerowanych przez maszynę”, oraz drugi, pominięty, choć zasygnalizowa­ny we Wprowadzeniu, to uwaga, że wpływ kompute­rów na społeczeństwo ujawni się w pełni dopiero wte­dy, gdy będą w użyciu miliony komputerów. Zajmij­my się pokrótce oboma problemami.Jak wykazuje Bolter, komputer jest maszyną osobliwą, operującą specyficzną kategorią czasu i własną prze­strzenią. Obie te właściwości sprawiają, że użytkownik komputera — przede wszystkim, choć nie wyłącznie, programista — z konieczności przyjmuje jego logikę, a logika ta jest pochodną przejścia od naturalnej, nie­skończonej i ciągłej rzeczywistości w sferę jej infor­matycznej, skończonej i nieciągłej reprezentacji.