OBRAZ ZE SKAZAMI

Męż­czyźni i kobiety nie są bardziej chciwi, gwałtowni, współczujący, mądrzy lub szaleni niż poprzednio. Opa­nowali oni jednak technologię, która ogromnie zwięk­sza, zdolność do ekspresji tych . jakże ludzkich cech. Technologia pozwala im przekształcać przyrodę odpo­wiednio do ich potrzeb, przerabiać ją na ich obraz i podobieństwo.Jest to jednak obraz ze skazami. Faktycznie, ludz­kość jest zarówno dobra, jak i zła, przeto należy ocze­kiwać, że technologia tworzona przez człowieka będzie niekiedy raczej szkodzić naturze niż ją doskonalić. Jednakże aż do niedawna nasze umiejętności technicz­ne były tak nikłe w porównaniu z naturalnymi proce­sami chemicznymi i siłami klimatu, że tylko w skali tysiącleci mogliśmy oddziaływać na środowisko z do­brym lub złym skutkiem.