OBJAŚNIENIA KOMPUTERA

Zwracając się do przyrodników, inżynierów i huma­nistów, muszę poruszać się na grunde znanym im wszystkim. Moje objaśnienia komputera są zbyt ogól­ne, by spodobały się specjaliście, lecz by wyjaśnić jego wpływ na naszą kulturę, muszę ogólr.ie zorientować niespecjalistów, jak działa ta maszyna. Czytelnicy z przygotowaniem w zakresie filozofii starożytnej i eu­ropejskiej będą prawdopodobnie kwestionować wiele moich uogólnień o „Grekach” czy „zachodnioeuropej­skim” umyśle. Ale i tu muszę być nie:o ogólnikowy, potrzebne jest bowiem wprowadzenie rozległej sfery zagadnień, aby wytyczyć obszary historii i filozofii, w których problematyka komputerowa ma zastosowa­nie.