WZAJEMNA INSPIRACJA NAUK

Zdecydowałem się pisać o komputerach, ponieważ maszjny te powinny — i myślę, że będą — tworzyć najsolidniejszy most między światem nauk ścisłych a tradycyjnymi światami filozofii, historii i sztuki. Komputer jest zarówno środkiem komuniko­wania, jak i instrumentem naukowym, może więc być używany zarówno przez humanistów, jak i przez przy­rodników. Jak ‘żadna inna maszyna, wprowadza po­jęcia fizyki, matematyki i logiki w świat humanisty. A może nadto służyć wnoszeniu myślenia artystycz­nego i filozoficznego w społeczność naukowców, tech­ników i przyrodników. Mówiąc innymi słowami, sta­ram się rozpoznać i podsycać już ro2poczęty proces wzajemnej inspiracji nauk.