POŁĄCZENIE PROBLEMATYKI

Książka ta łącjy problematykę i perspektywy różnych dyscyplin. Sta:a się wyjaśnić temat techniczny (kom­putery cyfrowe i ich programowanie) w ujęciu histo^ rycznym; sięgijąc aż do starożytnych Greków odwo­łuje się do historii idei filozoficznych jak i technicz­nych. Może się to wydać niezwykłe, dziwne — wła­śnie ze wzglęJu na powszechnie dostrzegane i nadal niebezpieczne rozszczepienie w naszym życiu intelek­tualnym: przepaść między naukami ścisłymi i humani­stycznymi. Pizyrodnicy, jak również inżynierowie, niewiele wied2ą o historii lub filozofii. Humaniści zaś uczą się na ogól tylko tyle z nauk ścisłych, ile muszą. Podejmowano wiele starań, aby budować mosty nad tą przepaścią, i ta książka może być traktowana jako jeden z nich.