Tworzenie źródła danych

Utworzoną w odpowiedni sposób tabelę w arkuszu kalkulacyjnym możemy wykorzystać jako źródło dla bazy danych. W przypadku baz danych wiersze tabeli nazywane są rekordami. Jeden rekord tabeli przechowuje informacje o jednej pozycji w bazie danych, na przykład opisuje po kolei wszystkie cechy konkretnego człowieka. Z kolei kolumny nazywamy polami. W naszym przykładzie każde pole będzie zawierać pojedynczą cechę człowieka (przykładowo nazwisko, imię, wzrost itd.). Każde skrzyżowanie wiersza i kolumny nazywamy polem rekordu. W każdym konkretnym polu rekordu będzie się znajdować konkretna cecha konkretnego człowieka (np. jego wzrost). Tabelę możemy przeglądać i obsługiwać z poziomu arkusza lub za pomocą typowego dla baz danych formularza. W każdym przypadku możemy dodawać i usuwać z bazy poszczególne rekordy, sortować jej zawartość, a także wyszukiwać informacje według określonych kryteriów.