ODKRYCIA

Odkrycia renesansu i rewolucji przemysłowej popchnęły ludzi w niektórych dziedzinach bliżej na­tury, w innych zaś oddzieliły ich od niej. Niezmienny nacisk na odkrywanie świata fizycznego i manipulo­wanie nim prowadził do głębszego rozumienia kwestii ziemskich zasobów. Mimo to pragnienie opanowania natury — ujarzmienia jej bardziej wydajnych źródeł energii w postaci pary i paliw kopalnych oraz wydo­bywania metali dla celów przetwarzania — nieustan­nie wówczas rosło. Kiedy Darwin przekonywająco po­kazał, że człowiek jest zwierzęciem jak każde inne, raz na zawsze zgruchotał barierę, która oddzielała ludzi od reszty świata przyrodniczego w greckim i średnio­wiecznym łańcuchu istot. A jednak dziewiętnastowiecz­ni inżynierowie ze swymi kolejami żelaznymi, a tym bardziej dwudziestowieczni fizycy ze swymi bombami atomowymi, wydawali się mniej włączeni w świat przyrody niż kiedykolwiek przedtem, mniej pod kon­trolą natury lub osobowego bóstwa, bardziej zaś od­powiedzialni za swe własne błędy.