W CIĄGU WIEKÓW

W ciągu wieków ludzie zastanawiali się, jak to jest, że oni i ich kultura (technologia w najszerszym sen­sie) wyrastają ponad przyrodę, co właściwie czyni ich ludźmi, a nie tylko zwierzętami. Dla Greków podsta­wową cechą ludzką była zdolność do ustanawiania ła­du społecznego i politycznego, ucieleśnianego przi państwo-miasto: ludzie w pełni swojego rozwoju mo­gli uzgadniać zbiorowe cele, stanowić prawa, prze­strzegać ich; nic takiego nie mogło być dziełem zwie­rząt pozostających w stanie natury. Państwo-miasto było wielkim osiągnięciem technologii społecznej. W średniowieczu osiągnięcia technologii były może bardziej natury fizycznej niż społecznej, ale użycie nieożywionych źródeł energii, wiatru i wody, sprzyja­ło nowemu widzeniu relacji człowieka wobec siły natury.