ŚMIAŁE MYŚLI

Myśli Boltera są śmiałe i zapewne pobudzą do dy­skusji specjalistów z różnych dziedzin, a zwłaszcza filozofów nauki, którym wizje roli komputera w kształ­towaniu nowej świadomości naszej epoki, szczególnie zaś owe garnkowo-zegarowo-komputerowe porówna­nia, wydadzą się, być może, zbyt proste, jeśli nie pro­stackie. Żadne jednak dyskusje ani sądy krytyczne nie podważą słuszności zasadniczej tezy Boltera, iż kompu­ter jest, jak on to określa, technologią definiującą koń­ca XX wieku. Żaden bowiem inny wynalazek nie wy­wiera tak wielkiego wpływu na rozwój techniki i na­uki, na zmiany typu zajęć pracowników umysłowych, zmiany struktury zawodowej, a więc i społecznej, w ostatnich kilkunastu latach. Co ważniejsze, jego wpływ będzie się