SPOŁECZEŃSTWO LUDZI TURINGA

Dzięki swej wszechstronności, jak i kilku jeszcze ce­chom i nowym jakościom, komputery — niezależnie od wystawianych im ocen — stają się na całym świe­cie coraz bardziej popularne. W krajach rozwiniętych znajdujemy je prawie na każdym biurku urzędniczym, pulpicie uczniowskim, często także w hali fabrycznej czy nawet w domu farmera. Użytkowników kompute­rów liczy się więc w miliony. W niektórych krajach stanowią już znaczącą część ogółu pracowników, a wśród stale rosnącej rzeszy pracowników umysło- wych — większość. Nowoczesne społeczeństwo to spo­łeczeństwo, w którym coraz więcej ludzi używa ma­szyny Turinga.