SYSTEMATYZACJA I KOMUNIKATYWNOŚĆ

Jest również oczywiste, że korzystanie z niego, na­wet przy tak prostej czynności jak pisanie tekstów, zmienia sposób pracy intelektualnej. To, co dawniej było czasochłonne, na przykład odszukanie danych, sprawdzenie informacji, staje się błyskawiczne, jeśli tylko ma się 3ostęp do stosownej bazy danych. To, co dawniej było żmudne, na przykład rysowanie wykre­sów czy tabel, staje się dziecinnie łatwe i nawet za­bawne. Przerabianie tekstów jest również proste, szyb­kie i nie męczące. W konsekwencji pisanie kompute­rowe nie rodzi nowych, twórczych myśli, ale pozwala je wyrażać w lepiej dokumentowanej, staranniejszej formie. I dużo to, i mało. Mało, aby uznać, że uczony czy twórca posługujący się komputerem istotnie za­czyna myśleć w kategoriach maszyny. Ale i dużo, komputer bowiem sprzyja wprowadzeniu większego porządku w przetwarzany tekst, lepszej jego systema­tyzacji i komunikatywności.