Podstawowe pojęcia dotyczące arkusza

Jak już wspomniano, arkusz kalkulacyjny jest elektroniczną wersją arkusza papieru zajmującego obszar o bardzo dużej powierzchni. Dlatego niemożliwe jest przedstawienie go w całości na ekranie monitora. Stąd też powierzchnia ta została podzielona na kolumny i wiersze. Ich liczba w arkuszu zależy od rodzaju i wersji danego programu. Arkusze przypominają duże tabele, są jednak od nich znacznie bardziej funkcjonalne. Kolumny, na jakie został podzielony arkusz, przyjęto oznaczać kolejnymi literami alfabetu łacińskiego od A do Z oraz parami liter, np. AA, AB, AC itd. Liczba kolumn w arkuszach (u większości producentów) wynosi 256. Natomiast do oznaczania wierszy stosuje się kolejne numery, zaczynając od liczby 1. Liczba wierszy w arkuszu jest różna w zależności od rodzaju programu i wynosi minimalnie 16 384. Przecięcie się kolumny z wierszem wyznacza komórkę arkusza (rysunek 2.1.). Do niej wpisujemy dane, z niej pobieramy wynik obliczeń, w niej umieszczamy formuły i działania. W celu jednoznacznej identyfikacji komórek w arkuszu każda z nich posiada adres. Składa się on z oznaczenia literowego kolumny oraz numeru wiersza, na przecięciu których dana komórka się znajduje. Zaznaczoną komórkę nazywamy komórką aktywną lub bieżącą. Do bieżącej komórki wprowadzamy dane. Po ich wpisaniu naciskamy klawisz <En- ter>, po czym zostanie zaznaczona kolejna komórka, leżąca bezpośrednio pod nią. Po komórkach arkusza możemy się przemieszczać za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych na klawiaturze lub przez kliknięcie ich myszką. Niemożliwe jest, aby dwie lub więcej komórek w tym samym arkuszu miało ten sam adres. Adres każdej komórki jest niepowtarzalny w obrębie jednego arkusza, choć może powtarzać się w skoroszycie. Kilka komórek będziemy nazywać blokiem lub zakresem komórek. Taki blok ma zawsze kształt prostokąta. Pierwszą komórką bloku jest lewa górna komórka, a ostatnią prawa dolna. Tradycyjne obliczenia możemy przeprowadzić na jednej lub wielu kartkach papieru. Arkusz też pozwala na taką możliwość. Taki składający się z wielu kart arkusz nazywamy skoroszytem.