SŁOWO O TERMINOLOGII

Jednym z najczęściej w książce Boltera używanych słów jest termin technology, jasny dla jego amerykań­skich czytelników, lecz sprawiający od lat kłopoty, tłu­maczom na język polski. U nas — i tu się zgodzę z autorem wstępu do zbioru Technika i społeczeństwo, Andrzejem Sicińskim — termin ten lepiej na ogół od­daje słowo „technika”Szkopuł w tym, że to słowo w połączeniu z przydawką defining, które’chyba naj­lepiej wyrazić jako „definiująca” (inne słowa, jak klu­czowa, określająca, charakterystyczna,, są.też’niezręcz­ne), trudno tłumaczyć jako „technika’., definiująca”, gdyż brzmi zbyt sztucznie. Natomiast termin „techno­logia”, dosyć obco brzmiący po polsku, lepiej pasuje do przydawki „definiująca”; razem mają. one charak­ter nowego terminu.