KOMPUTER JAKO TECHNOLOGIA DEFINIUJĄCA

Maszyna parowa, silnik spalino­wy, a obecnie reaktor jądrowy nie zastąpią robotniko­wi zwykłego wózka, którym wciągnie ciężki ładunek na niskie schody. Nadal wykorzystujemy umiejętności i odkrycia (ogień, rolnictwo, górnictwo) mające tysiąc­letnią tradycję; elektronika nie jest technologią naj­ważniejszą z perspektywy przeżycia gatunku lub stop­nia naszej zamożności. W tym sensie nigdy nie dorów­na neolitycznemu wynalazkowi uprawy roli. Zależy­my dzisiaj od niewielkiej liczby rolników, którzy sto­sując zaawansowaną technologię, żywią nas, a tym sa­mym umożliwiają nam, na przykład, rozważanie zna­czenia komputerów lub czegokolwiek innego. Komputery same nie wykonują żadnej pracy; one nią kierują.