WOBEC ŚWIATA NATURY

Dzisiaj komputer stale grozi nam wyrwaniem się z ciasnego pola ludzkich spraw (pomiary naukowe oraz rachunko­wość handlowa), które zostało mu wyznaczone, by za­miast tego przyczyniać się do generalnego przedefinio- wania niektórych podstawowych relacji: nauki wobec technologii, wiedzy wobec władzy technicznej i, w sen­sie najszerszym, ludzkości wobec świata natury. Ten proces przedefiniowywania nie jest nowy. Tech­nologia zawsze wywierała taki wpływ; zawsze była i mostem, i barierą między ludźmi a ich środowiskiem przyrodniczym. Umiejętność tworzenia i używania na­rzędzi oraz rozwinięta zdolność językowego komuni­kowania się sprawiły, że ludzie mogą żyć wygodniej; jednak, z drugiej strony, osiągnięcia te przyczyniły się zarazem do oddzielenia ich od przyrody.