UMIEJĘTNOŚCI I WYNALAZKI

Pewne umiejętności i wy­nalazki łatwo się przenosiły z agory do akademii, z fa­bryki tekstyliów do salonów lub z przemysłowych ośrodków badawczych do sal uniwersyteckich. Wizje niektórych filozofów i poetów miały ważny wpływ na takie przeniesienia. Kartezjusz i jego kon­tynuatorzy pomogli uczynić zegar technologią definiu­jącą w Europie Zachodniej. Z pewnością pierwszy poe­ta opiewający mit prządek, które snują nić życia, przy­czynił się do uznania tkactwa za technologię definiu­jącą starożytnej Grecji. Lecz musi coś być w samej naturze wybranej technologii, co sprawia, iż jej for­ma, materiały, sposoby działania inspirują zarówno umysł, jak i rękę — na przykład, przyjemne obrotowe ruchy wrzeciona lub autonomia i złożoność zegara wa­hadłowego.