KRYTYKA ZA DETERMINIZM

Za ten determinizm jest zresztą mocno (i słusznie) krytykowany. Lecz prze­cież analiza Boltera różni się znacznie, i to na korzyść, od innych prac grzeszących jednostronnym widzeniem wpływu techniki na społeczeństwo. Bolter ujmuje ba­dane zjawisko w perspektywie historycznej, analizuje nowe jakości czasu i przestrzeni, jakie tworzy kompu­ter, i dopiero na tym tle rozważa jego wpływ na współczesną kulturę i współczesnych ludzi. Tych ostat­nich nazywa „ludźmi Turinga”, jeśli akceptują oni no­wą koncepcję człowieka jako „procesora informacji”, a przyrody jako „informacji do przetwarzania” (). Pisze wprost: „Wszyscy możemy się stać ludźmi Tu­ringa, jeśli nasza współpraca z komputerem ma cha­rakter osobisty i trwa odpowiednio długo, jeśli zaczy­namy myśleć i mówić w kategoriach sugerowanych przez maszynę”