Otwieranie i zapisywanie skoroszytu

Po uruchomieniu programu Excel 2007 otwarty zostaje nowy skoroszyt o nazwie domyślnej Zeszyt. Możemy także otworzyć skoroszyt już istniejący na dysku lub innym nośniku. W tym celu należy wybrać przycisk pakietu Office H, polecenie Otwórz i w oknie dialogowym Otwieranie wskazać miejsce lokalizacji oraz nazwę otwieranego skoroszytu. Domyślnym folderem do odczytu skoroszytów są Dokumenty. Folder ten możemy zmienić. Robimy to za pomocą przycisku Office i Opcje programu Excel, opcja Zapisywanie. W polu Domyślna lokalizacja pliku należy wpisać ścieżkę dostępu do innego folderu przeznaczonego na dokumenty. Aby zapisać nowy skoroszyt pod wybraną nazwą na dysku lub innym nośniku, wybieramy przycisk Office i polecenie Zapisz. Ponieważ skoroszyt jeszcze nie był nigdy zapisywany, spowoduje to wyświetlenie okna Zapisz jako. Należy wybrać folder, w którym skoroszyt zostanie zapisany. Natomiast w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę, pod jaką skoroszyt ma zostać zapisany, i klikamy przycisk Zapisz. Podczas zapisywania pliku skoroszytu do jego nazwy zostanie automatycznie dodane rozszerzenie xlsx. To rozszerzenie jest charakterystyczne dla standardowych skoroszytów arkusza Excel 2007.