WARUNKI EKONOMICZNE

Warunki ekonomiczne jedynie sprzyjały; temu, by komputery., stały się sprzętem powszechnego użytku i dlatego potencjalnie ważnym; to jednak nie liczeb­ność, ale ich szczególne cechy jako maszyn pozwalają im zrealizować ten potencjał. To samo,odnosi się do samochodu i telefonu. Dopóki miliony samochodów nie zaczęły jeździć po drogach, samochód nie mógł zmienić charakteru . społeczeństwa amerykańskiego: klasie średniej umożliwić nową ruchliwość przestrzen­ną i społeczną, a literatom dostarczyć nowego, najczę­ściej . negatywnego, symbolu amerykańskiego ducha technologii. Zanim telefon nie stał się aparatem ma­sowo rozpowszechnionym, nie mógł służyć milionom użytkowników jako niweczący odległość środek komu­nikowania, a dla literatów stać się symbolem izolacji i . dystansu między ludźmi.