Sposób wykonania na karcie Układ

Zaznaczyć kolumnę Zaznaczyć wiersz Zaznaczyć całą tabelę Zamienić rozmiar kolumny
Zmienić rozmiar wiersza Dodać kolumnę do tabeli Dodać wiersz do tabeli Usunąć kolumnę Usunąć wiersz Ustaw kursor nad kolumną, aż przybierze kształt czarnej strzałki i kliknij lub wstaw kursor do komórki i wybierz przycisk Zaznacz. Zaznacz kolumnę. Ustaw kursor na lewym marginesie na wysokości wiersza i gdy przybierze kształt białej strzałki – kliknij lub wstaw kursor do komórki i wybierz przycisk Zaznacz. Zaznacz Wiersz. Wstaw kursor do pierwszej górnej komórki tabeli i przeciągnij go do ostatniej komórki lub wstaw kursor do dowolnej komórki tej tabeli wybierz przycisk Zaznacz. Zaznacz tabelę. Ustaw kursor na prawej krawędzi kolumny, aż przybierze kształt podwójnej linii i strzałek i przesuwaj w lewo i prawo lub zaznacz tę kolumnę i wybierz przycisk Właściwości, a następnie ustaw szerokość kolumny na karcie Kolumna. Ustaw kursor na dolnej krawędzi wiersza, aż przybierze kształt podwójnej linii i strzałek i przesuwaj w górę i w dół lub zaznacz ten wiersz wybierz przycisk Właściwości, a następnie ustaw wysokość wiersza na karcie Wiersz. Zaznacz kolumnę i wybierz przycisk Wstaw z lewej lub Wstaw z prawej. Zaznacz wiersz i wybierz przycisk Wstaw powyżej lub Wstaw poniżej.

  • Zaznacz tę kolumnę i wybierz przycisk Usuń|Usuń wiersze lub <Shift+Delete>.
  • Zaznacz ten wiersz i wybierz przycisk Usuń|Usuń wiersze lub <Shift+Delete>.