ADRESOWANIE PAMIĘCI

Adresowanie pamięci. Maszyna Turinga ma ogra­niczone możliwości dostępu do pamięci; wszystkie da­ne znajdują się na taśmie, może ona przechodzić tylko do sąsiednich komórek, a więc ma tzw. dostęp sekwen­cyjny. Współczesne komputery korzystają z tzw. do­stępu swobodnego (Random Access Memory), dzięki tzw. adresowaniu pamięci. Każda komórka ma swój adres; procesor może bezpośrednio sięgać do określonej komórki, nie mijając komórek o sąsiednich numerach, a więc czas dostępu do informacji jest zawsze taki sam i nie zależy od adresu komórki.   W MT rozkazy są oddzielone od pamięci. Są one zawarte w tablicy stanów, a nie na taśmie. W nowo­czesnych komputerach rozkazy programu są zazwy­czaj umieszczone w pamięci, w tym samym układzie, gdzie umieszczone są dane.