PEWNE ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW

Niestety, pewne zastosowania komputerów powodu­ją ograniczanie międzyludzkiego komunikowania do przetwarzania informacji, rolę pracownika sprowadza­ją do naciskania guzików w zautomatyzowanej fabry­ce, a pracę urzędnika — do pracy „operatora” końcó­wek komputera. Tworzy się w ten sposób nowy model pracownika; ukazuje się drugie oblicze człowieka Tu­ringa. Tak o tym pisze H. Galjaard: „Nie ma wątpli­wości co do prawdziwej natury tej zmiany: standary­zowany sposób myślenia, zgodnie z którym działają wszystkie komputery, ściśle logiczny, wyspecjalizowa­ny i fragmentaryczny, przetwarzający informację ka­wałek po kawałku w ograniczonej rzeczywistości.”