DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

Sztuczna inteligen­cja, która miałaby ją naśladować, jest ograniczona, po­nieważ programiści mają ograniczoną znajomość za­kresu i charakteru wiedzy ludzkiej, inne zaś dyscypli­ny, jak psychologia, nie potrafią opisać dla nich tej wiedzy, jaką ludzie w swym inteligentnym zachowa­niu wykorzystują.Toteż dotychczasowe osiągnięcia w badaniach nad sztuczną inteligencją są znaczne w dziedzinie tak zwa­nych systemów eksperckich, czyli, komputerowego wspomagania decyzji. Jest to wiedza głęboka, ale bar­dzo specjalistyczna. Inne zaś zastosowania, na przy­kład w komputerowych tłumaczeniach z języków ob­cych, są w fazie prób i nie przynoszą spodziewanych efektów.