STRUKTURA ROZKAZÓW

Szczególna struktura rozkazów. Zasadniczo istnie­je tylko jeden rodzaj rozkazów dostępny dla MT. W od­różnieniu od nowoczesnego komputera, gdzie te roz­kazy są uporządkowane sekwencyjnie w formie pro­gramu, rozkazy w MT są zorganizowane w tablicy sta­nów. I wreszcie różnica co do natury nośnika danych,czyli pamięci. Maszyna Turinga, jako twór wyobrażo­ny, ma taśmę o nieograniczonej długości, gdy kompu­ter — i symulacja komputerowa MT — może mieć tylko taśmę (pamięć) skończoną. Choć prawdziwy kom­puter jest w stanie wykonać miliony (a superkompu- j      ter miliardy) operacji w ciągu sekundy, to jest maszyną rzeczywistą, a więc czasową. MT w ogóle nie   uwzględnia czynnika czasu, lecz tylko kolejne opera cje.