NIEZBĘDNOŚĆ KOMPUTERÓW

To samo można powiedzieć o społeczeństwie Zacho­du w ogólności. Komputery stały się niezbędne, gdyż tak wielu ludzi żąda tak wielu usług zarówno od ad­ministracji państwowej, jak i od sektora prywatnego. Krytycy wieku komputerowego dostrzegają niebez­pieczne konsekwencje takiej zależności. Te nowe ma­szyny psują klimat społeczny, w którym żyjemy i pra­cujemy. Zanika zdolność reagowania po ludzku, kiedy człowiek nie jest traktowany jak jednostka o niepo­wtarzalnej historii i problemach, lecz jak numer iden­tyfikacyjny, do którego przypisany jest wektor da­nych ilościowych. Pozytywne jakości humanizmu mo­gą zostać na dobre utracone, jeśli społeczeństwo zmie­rza ku przekonaniu, że nie ma niczego, co ważne w kondycji ludzkiej, a co nie dałoby się skwantyfiko- wać (policzyć i pomierzyć) i wprowadzić jako infor­macje do komputera.