STAROŻYTNA TECHNOLOGIA

Otrzy­mamy starożytne koło garncarskie, które fascynowa­ło z tych samych przyczyn co wrzeciono zapadkowe. Glinę kładziono na płycie obracanej za pomocą drążka przez pomocnika lub przez samego garncarza. Garn­carz rękami nadawał glinie kształt, wyciągając mate­riał, a koło pozwalało na uformowanie symetrii na­czynia. Zawsze gdy mamy do czynienia ze starożytną tech­nologią, widzimy te same cechy: rzemieślnicy pracu­jący w bliskim kontakcie ze swymi materiałami, prze­noszący ruch i dobywający tej niewielkiej energii, ja­kiej potrzebowali, ze swoich lub zwierzęcych mięśni. Ręczny warsztat tkacki (początkowo pionowy, z nićmi osnowy obciążonymi kamieniami) i obrabiarka garn­carza były urządzeniami prostymi, lecz używano ich z wielkim mistrzostwem.