MIARA ZMIANY TECHNOLOGICZNEJ

Żyjemy w spektakularnych, lecz nader niepewnych czasach. W niektórych dziedzinach nasze szanse na przyszłość nigdy nie były bardziej ekscytujące: two­rzą je wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauk fizycz­nych, uwalnianie. ludzi od wszelkich niebezpiecznych i żmudnych prac dzięki automatyzacji, badanie prze­strzeni kosmicznej. Równocześnie jednak społeczne i ekonomiczne problemy bliskiej przyszłości, są ogrom­ne: wielkie przeludnienie, niedostatek zasobów natu­ralnych i pogarszanie się .stanu środowiska naturalne­go. W przeszłości często żywiono. wielkie nadzieje, przeżywając równocześnie wielkie trudności, niemniej nasz wiek jest zapewne wyjątkowy w tym sensie, że zarówno jego problemy, jak i jego obietnice wypły­wają z tego samego źródła — z niezwykłych osiągnięć nauki i technologii. Inne czynniki pozostają stałe.