Pola danych

Program Word posiada bardzo przydatną opcję wstawiania pól, które umożliwiają przechowywanie w dokumencie danych podlegających zmianom. Przykładem takiego pola może być data i czas oraz formuła umożliwiająca sumowanie liczb w komórkach tabeli. Aby do edytowanego dokumentu wstawić pole tego typu, ustawiamy kursor w odpowiednim miejscu i wybieramy z karty Wstawianie przycisk Szybkie części i opcję Pole. W wyświetlonym oknie Pole, z listy Kategorie wybieramy rodzaj informacji, jaką chcemy umieścić, np. Data. Na liście Właściwości możemy zaznaczyć odpowiedni format wyświetlania daty, np. 2008-08-01. Po kliknięciu OK w miejscu kursora pojawi się aktualna data systemowa. Klikając lewym przyciskiem myszki takie pole danych (jest zaznaczone na niebiesko, a po kliknięciu na szaro), możemy wybrać opcję Aktualizuj mSSm. dzięki czemu dane w polu będą na bieżąco aktualizowane.