TECHNOLOGICZNY ROZWÓJ

Technologicznie, oraz •w inny sposób, cywilizacje rozwijały się w swym własnym tempie i zgodnie z własną logiką, a każda rozporządzała charakterystycznym zestawem materia­łów, technik i urządzeń, które pomagały kształtować jej kulturowy wygląd. W Grecji i w Rzymie mate­riały te to glina, wełna i drewno, a urządzenia to wrze­ciono zapadkowe i koło garncarskie. Europie Zachod­niej metal i węgiel zapewniły nową pozycję; nowe lub radykalnie udoskonalone urządzenia to wodne koło młyńskie i wiatrak, zegar oraz maszyna parowa. Te urządzenia charakteryzują technologię mechaniczno- -dynamiczną. W obu przypadkach filozofowie oraz poeci korzystali ze współczesnej im technologii do  wspomagania lotów swej wyobraźni. W świecie staro­żytnym obserwowali wrzeciono zapadkowe oraz  koło garncarskie, fascynowało ich użycie ruchu obrotowe­go oraz ludzkiej i zwierzęcej siły.