TECHNOLOGIA MANUALNA I ŚWIAT STAROŻYTNY

Technologia w szerokim sensie może być rozpatrywana jako kontrolowane użycie siły. Czy jej źródłem są ludzkie muskuły, czy energia nuklearna, idea polega na skierowaniu siły tak, by zmodyfikować niektóre naturalne materiały w określony, użyteczny sposób: uformować glinę, utkać materiał, oczyścić metal i od­lać go w formie albo manipulować danymi elektro­nicznymi. W ostatniej instancji, sterującą inteligencją jest w każdym procesie technologicznym człowiek, któ­ry tworzy ów proces, choć w nowożytnych czasach powstała wielka liczba samoregulujących się maszyn,które kontrolują bezpośrednie użycie siły. W świecie starożytnym bardzo niewiele maszynerii pośredniczy­ło między rzemieślnikiem a materiałami, nad którymi pracował. Ręce rzemieślnika lub proste podręczne na­rzędzia zapewniały kontrolę nad produkcją, a muskuły ludzkie lub zwierzęce dostarczały potrzebnej siły.