W OKRESIE REWOLUCJI

Wiadomo powszechnie, że nauka i inżynieria z okresu rewolucji przemysłowej (teoria elektrodynamiczna, obróbka maszynowa) wy­kształciły umiejętności, które pozwoliły w naszym stu­leciu zbudować komputer. Wiedza i rzemiosło staro­żytne nie wniosły tu tak bezpośredniego wkładu. Do­świadczenie Grecji i Rzymu jest daleko bardziej od­ległe od naszego, i w pewnym sensie jego wartość kryje się w jego oddaleniu. Z drugiej strony, chociaż starożytni nie byli specjalnie innowacyjni w swych rękodziełach i narzędziach, to w ich literaturze ujaw­nia się wyobraźnia stymulowana przez technologię. Paradoksalnie, niektóre aspekty technologii elektro­nicznej odwodzą nas od typu myślenia właściwego nieodległej przeszłości, a zbliżają do świata starożyt­nego. Wiek komputera jest na swój sposób powrotem do wieku koła garncarskiego.