SZTUCZNA INTELIGENCJA

Od niemal trzydziestu lat dziedzina zwana sztuczną inteligencją (artifcial intelligence, w skrócie Al) wzma­cnia swą pozycję na mapie naukowej, lokując się gdzieś między psychologią a informatyką i wiedzą kompute­rową. Nie ma jednak jasnej definicji sztucznej inte­ligencji.Najbardziej rozpowszechniona jest definicja Min- sky’ego: „sztuczna inteligencja to dziedzina, w której dąży się, by maszyna robiła to, co wymaga inteligen­cji, gdy jest robione przez człowieka”.A ponieważ myślenie wymaga inteligencji, powsta­je pytanie, czy maszyna może „myśleć”. Użycie cu­dzysłowów wskazuje, że używamy pojęcia „myślenie w sensie metaforycznym. Problem pojawia się dopiero, gdy traktujemy to pojęcie w taki sposób, by mogło się odnosić zarazem do człowieka i komputera.