Przenoszenie wykresów

Microsoft Excel umożliwia tworzenie wykresów w bieżącym arkuszu, w sąsiedztwie prowadzonych obliczeń lub umieszczenie ich w osobnym arkuszu roboczym (arkuszu wykresów). Klikając myszką wykres osadzony w arkuszu roboczym, spowodujemy jego zaznaczenie. Gdy wykres jest zaznaczony, możemy przeciągnąć go za pomocą myszki w inne miejsce arkusza roboczego. Aby przenieść wykres z jednego arkusza do innego, klikamy go prawym przyciskiem myszki. Z menu podręcznego wybieramy opcję Wytnij i przechodzimy do arkusza docelowego. Klikamy w nim prawym przyciskiem myszki komórkę, w której będzie umieszczony prawy górny róg wykresu, a następnie z menu podręcznego wybieramy Wklej. Na karcie Projektowanie możemy wybrać element, który ma zostać sformatowany. Przycisk Zmień typ wykresu umożliwia zmianę rodzaju (typu) wykresu. Z kolei przycisk Przełącz wiersz/kolumnę pozwala określić, czy serie danych umieściliśmy w kolumnach czy w wierszach (nieaktywne dla niektórych typów wykresów). Przycisk Zaznacz dane pozwala na nowo określić zakres danych prezentowanych na wykresie. Z kolei menu o nazwie Układy wykresu pozwala wybrać inny podtyp wykresu, zaś Style wykresu pozwalają wybrać kolorystykę wykresu. Ostatni przycisk to opcja o nazwie Przenieś wykres, pozwalająca umieścić utworzony wykres w innym arkuszu.