ELEKTRONICZNE MASZYNY

Jest na­tomiast studium wpływu, jaki elektroniczne maszyny logiczne wywierają na naszą kulturę. Nie zajmuję się bezpośrednim wpływem na ekonomię i politykę, choć wpływ ten sam w sobie jest skądinąd interesujący. Skupiam się natomiast na subtelniejszych konsekwen­cjach, które są trudniejsze do opisania, lecz na dłuższą metę zapewne donioślejsze: na zmianie sposobu, w ja­ki ludzie wieku elektronicznego myślą o sobie samych oraz o otaczającym ich świecie. Jest prawdą, że najbardziej widoczne rezultaty zmia­ny technologicznej mają charakter ekonomiczny. Au­tomatyzacja — Europejczycy nazywają ją „racjonali­zacją” — zmienia każdą gałąź tradycyjnego przemysłu, przynosząc zwiększoną wydajność, ale również grożąc bezrobociem.