DOBROCZYNNE ZASTOSOWANIE

Optymiści podkreślają dobroczynne stro- ny jego zastosowania w niemal wszystkich sferach ży­cia, pesymiści akcentują zwiększony zakres kontroli. W obu jednak przypadkach uznaje się komputer za ważny instrument sterowania społecznego. Książka Boltera jest napisana z perspektywy raczej programisty komputerowego, informatyka, i to sku­pionego na komputerze jako na Uniwersalnej Maszynie Turinga, a nie na komputerze jako elemencie sieci in­formatycznej. Komputer nie tylko liczy, nie tylko, co podkreśla oczywiście Bolter, przetwarza informacje (dane), ale także może je przesyłać do innego kompu­tera, do innego użytkownika. Sygnały, którymi operu­je komputer, mogą być bowiem łatwo przekazywane na znaczne odległości, do wskazanych adresatów.