Typy danych w arkuszu kalkulacyjnym

W arkuszu kalkulacyjnym programu Excel mamy do czynienia z trzema typami danych:
Tekst – ten typ danych dotyczy wszelkiego rodzaju wpisywanych tytułów arkuszy, opisów, nagłówków kolumn i wierszy, tekstów pomocniczych itp. Tekst domyślnie jest wyrównywany do lewej krawędzi komórki; Liczba – dotyczy wartości liczbowych, na których mogą być wykonywane operacje matematyczne, finansowe itp. Liczba domyślnie wyrównywana jest do prawej krawędzi komórki. Sposób wyświetlania liczby uzależniony jest od przypisanego komórce formatu liczby; Formuła – czyli działanie, w wyniku którego arkusz przeprowadzi obliczenia i zwróci (wyświetli) ich wynik. Formuła to np. =A1+A2, =SUMA (A1:A10) itp. Składa się z wbudowanych funkcji, adresów komórek, operatorów matematycznych itp. Wpisując formułę do komórki, zawsze poprzedzamy ją znakiem równości [=]. Wprowadzanie danych do komórki polega na jej zaznaczeniu (wybraniu) i wpisaniu znaków z klawiatury. Wprowadzane informacje są równocześnie widoczne w edytowanej komórce oraz na pasku formuły.
Innym sposobem jest wybranie odpowiedniej komórki i wpisanie zawartości do paska formuły. Edycję rozpoczynamy kliknięciem lewym przyciskiem myszki paska formuły. Po wprowadzeniu lub korekcie danych zawsze naciskamy klawisz <Enter>. Jeśli chcemy edytować istniejący już wpis w komórce, klikamy ją dwukrotnie myszką lub wciskamy klawisz <F2>.