Zastosowano wyrównywanie spacją z prawej tabulatorem

Pionowe linie przy cenach na rysunku pokazują niedokładności ustalania odstępu spacjami. Ponadto gdy piszemy w obszarach między tabulacjami (np. pomiędzy „Jabłka” a „2 zł”), zachowane zostaje położenie następnego wyrazu („2 zł”). Pisząc „na spacjach”, przesuniesz następny wyraz w prawo. Odległości pomiędzy tabulatorami można wypełnić np. kropkami lub kreskami, zaznaczając odpowiednie przyciski wyboru w oknie Tabulatory, w karcie Układ strony\Akapit, przycisk Tabulatory. Technika korzystania z tabulatorów polega na wpisaniu tekstu, np. nazwiska, i wciśnięciu klawisza <Tab>, który przeniesie kursor na wyznaczone miejsce w dalszej części wiersza. Odległość pomiędzy nazwiskiem a punktem tabulacji może być wypełniona np. kropkami, jak ma to często miejsce w napisach końcowych filmu. Płożenie tabulatora od lewego marginesu Ustawi je wszystkich wprowadza zmiany Aby ustawić tabulator, można też użyć poziomej linijki, wybierając rodzaj tabulatora i klikając myszką wskazaną odległość na linijce. Usunięcie tabulatora polega na kliknięciu myszką jego znacznika na linijce i „ściągnięciu” go w dół.