WIĘKSZOŚĆ LUDZI

Większość ludzi nigdy nawet, nie zetknęła się z komputerem (z wyjątkiem salonów gier elektronicznych oraz pospolitych kalkulatorów kieszon­kowych). Zmieni się to z pewnością, gdy silne mikro­komputery staną się dostępne dla warstw średnich — gdy cena uczyni je bardziej atrakcyjnymi — najpierw jako zabawki, a następnie jako ułatwienie życia w no­woczesnym społeczeństwie. Kiedy komputery także bę­dą liczone w milionach, a nie w dziesiątkach tysięcy, w pełni ujawnią swój wpływ na społeczeństwo. Za kil­ka lat wykształceni ludzie będą używać komputerów do pracy, a jest to znacznie ważniejsze niż fakt, że domowe komputery będą służyć rozrywce albo ro­dzinnemu planowaniu.