PRZETWARZANIE INFORMACJI

W ten sposób za niezwykle niską cenę wszyscy pra­cownicy umysłowi otrzymali uniwersalny instrument przetwarzania informacji. Jednocześnie rozwinęły się formy elektronicznego gromadzenia i przekazywania informacji, jak zapis na indywidualnych dyskach, w tym także na dyskach optycznych o wielkiej pojemno­ści, czy .zapis w wielkich bazach danych, dostępnych przez połączenia telefoniczne, toteż mikrokomputery, stanowiące wyposażenie indywidualnego stanowiska pracy, równocześnie zapewniają łączność w skali’glo­balnej.      Ponieważ przetwarzanie informacji ma tak wiele róż­nych postaci, niezmiernie trudno podać ogólne zasady przetwarzania; do każdego zadania potrzeba innych programów. A ponieważ dziedzina ta jest — mimo im­ponującego postępu — ciągle jeszcze we wstępnej fa­zie rozwoju, zrodzi się jeszcze wiele twórczych pomy­słów, które znajdą swoje zastosowanie.