TECHNOLOGIA ELEKTRONICZNA

Również i dzisiaj technologia elek­troniczna nadaje bardziej ogólny wyraz pewnym tren­dom w myśleniu dwudziestowiecznym, a szczególnie pojęciom logiki matematycznej, lingwistyki struktu­ralnej oraz psychologii behawiorystycznej. Trendy te z osobna były jedynie słabymi wstrząsami w historii idei; wzięte razem tworzą rewolucję w naszym my­śleniu.W rozwoju komputerów teoria poprzedzała praktykę. Manifestem nowego elektronicznego ładu był artykuł On Computable Numbers (O liczbach obliczalnych) opublikowany przez matematyka i logika Alana M. Tu­ringa w 1936 roku. Zanim został zbudowany pierw­szy całkowicie programowany komputer, Turing okre­ślił istotę oraz teoretyczne ograniczenia maszyn logicz­nych. Przedstawił on symboliczny opis, który ujaw­niał jedynie ich strukturę logiczną, nie mówiąc nic o    realizacji fizycznej tejże struktury (przez przekaź­niki, lampy próżniowe czy tranzystory).